CV

Curriculum vitæ
NAVN: Vagn Skov Særkjær
FØDSELSDATO: 4. januar 1942
NATIONALITET: Dansk
CIVILSTAND: Gift med Lis Særkjær
  
UDDANNELSE: 
1967 Uddannet som sergent i Jægerkorpset, Høvelte Kaserne.
1977 Cand.phil. i samfundsfag, Institut for Statskundskab,Århus Universitet.
Gennemført Voksenpædagogisk Grundkursus,Voksen pædagogisk Center, Århus Amt.
1978 Pædagogisk Grunduddannelse, SEL, Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.
1981 Yachtskippereksamen af 3. grad. Kvalificeret som fører af skibe under 100 tons.
1986 Edb-kursus, SEL, Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Kurset giver kompetence til at undervise i edb.
Kursus for medlemmer af samarbejdsudvalg i institutioner og virksomheder, Centralrådet for Statens samarbejdsudvalg
1987 Kursus for medlemmer af virksomheders sikkerhedsudvalg, arrangeret af Arbejdstilsynet.
Kursus i “personlig service gennem personlig udvikling”, Scandinavian Service School.
Alment lederkursus/økonomisk styring af aftenskoler, Voksen pædagogisk Center, Århus Amt. Chefen som personaleleder, Danmarks Forvaltningshøjskole
1988 “Power and Influence”. Intensiv træning i situationsbestemt ledelse, brug af ledelsesværktøj, differentieret lederadfærd etc., afholdt af AKTI-KURSUS.
1989 Gennemgået AMU-systemets interne ledertræningsprogram, som omfatter ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde, personaleledelse, strategisk ledelse og økonomisk styring. 
ERHVERVSERFARING:
1959 – 1961 Forskelligt ufaglært arbejde.
1961 – 1963 Aftjent militær værnepligt ved Dronningens Livregiment, Nørresundby
1963 – 1970 Operationel soldat i Jægerkorpset, hærens elitekorps, efterretnings- og antiterrorkorps. Udover de militære discipliner gennemgår jægersoldaten intensiv træning i situationsanalyse, problemløsning, arbejdsdisciplin, selvstændighed og samarbejde.
1977 – 1980 Undervisningsopgaver i samfundsfaglige emner for Arbejdernes Oplysnings Forbund, Esbjerg Højskole, Husligt Arbejderforbund og Skanderborg Amtsgymnasium
1980 – 1983 Århus Købmandsskole: Underviserundervisning af unge på erhvervsfaglig grunduddannelse i samfundsfag.
1981 – 1983 SEL, Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse: Underviser: efteruddannelse af lærere fra tekniske skoler og handelsskoler i samfundsfag.
1983 – 1984 AMU-Center Århus, afd. EI-Center: Ledende faglærer: undervisning af flygtninge samt unge og voksne arbejdsløse i samfundsfaglige emner med tilknytning til disse målgruppers situation.
1984 – 1985 Afdelingsleder ved EI-Centret: ansvarlig for den daglige drift af en uddannelsesafdeling.
1985 – 1992 Inspektør for EI-Centret: leder af de erhvervsintroducerende aktiviteter med ansvar for bl.a. udvikling, budget, kursusaktivitet, pædagogik, personale (ca. 70 ansatte) og information til offentlighed og samarbejdspartnere.
Medlem af AMU-Centrets direktion; deltaget i udarbejdelse af strategier og handlingsplaner. Koordinator for organisationsudvikling i forbindelse med implementering af nyt lovgrundlag for skolen. Deltaget i udviklingen af model/struktur for en et-årig arbejdsmarkedsuddannelse for kvinder.
1992 – 2001 Uddannelseschef; Leder af AMU-Centrets Århus internationale afdeling: Op­bygning af en international afdeling, som på almin­delige forretningsmæssige vilkår ind­henter opgaver, udvikler undervisningsfor­løb og styrer undervisnings- og konsulentopgaver i udlandet
2001 – 2002 Uddannelseschef; Leder af AMU International Vest afdelingen. I forbindelse med fusionen mellem AMU og Teknisk Skole i 2002 er de to tilhørende internationale afdelinger lagt sammen i Aarhus tekniske Skoles internationale afdeling.
2003 – 2006 Uddannelseschef; Leder af Aarhus tekniske Skoles internationale afdeling: Internationalisering af skolens uddannelser samt udvikling og styring af erhvervs- og arbejdsmarkeds-uddannelsesprojekter på det internationale marked.
2007 – 2009 Uddannelseskonsulent ved Århus Havn, med ansvar for identifikation af personalets behov for uddannelse. Udvikling af efteruddannelser, tilpasset behovet, i samarbejde med uddannelsesudbydere. Koordinerer gennemførelsen af efteruddannelsesaktiviteter for personalet.
  
ARBEJDE I UDLANDET:
  Konkret erfaring med undervisning, rådgivning og ledelse af uddannelsesprojekter fra følgende lande:
Land Årstal
Tjekkoslovakiet 1991
Slovakiet 1992 – 1995
Rusland 1992 – 2002
Ungarn 1996
Albanien 1995 – 1996
Poland 1996 – 1998, 2000
Litauen 1999 – 2000
Estland 1999 – 2000
Letland 2000, 2002
Moldova 2000 – 2001
Rumænien 2000 – 2001, 2004 – 2005
Ukraine 2001 – 2002
Uzbekisstan 2005
ANDRE AKTIVITETER: 
1971 – 1982 Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Brabrand – en lokal vælgerforening.
1974 – 1989 Medlem af Århus Byråd, med sæde i en række af byrådets udvalg, nævn og kommissioner.
1978 – 1982 Formand for den selvejende kulturinstitution “Huset” i Århus.
1978 – 1987 Bestyrelsesmedlem i Aarhus Discontobank.
1978 – 1989 Medlem af bestyrelsen for teatret Svalegangen i Århus.
Bestyrelsesmedlem i Århus Kunstmuseum.
1982 – 1986 Formand for “Det grønne udvalg” i Århus, et politisk udvalg, som i sit regi har de kommunale skove, parker og landbrug samt kommunens beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
1982 – 1990 Formand for voksenundervisningsnævnet, som varetager den politiske styring af fritidsundervisningen for voksne i Århus Kommune.
1989 – 1992 Formand for foreningen af inspektører og afdelingsledere ved AMU-Centrene i Danmark, herunder repræsentant for foreningens medlemmer ved overenskomstforhandlinger med Arbejdsministeriet og Finansministeriet.
1990 – 1992 Medlem af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedsamarbejdsudvalg.
Formand for Doris Hermansens musikskole.
1994 – 2005 Medlem af bestyrelsen for International Port Development (IPD)
   
PUBLIKATIONER:  
1981 Redigeret bogen, På togt med Fregatten “Jylland” i 1881, Husets Forlag.
1986 Politik bag dørene, Husets Forlag
1974 – Forfatter til:
En række artikler om voksenundervisning og andre uddannelsespolitiske emner ·
En række rejsebreve.
• Rapporter i forbindelse med internationalt projektarbejde
FÆRDIGHEDER I FREMMEDSPROG:
  På en skala fra 1 til 5 for største kompetence:
Sprog Læser Taler Skriver
Dansk Modersmål
Engelsk 5 5 4
Tysk 5 3  
Russisk 2 2